Kallelse till ordinarie stämma (årsmöte) i Bua Strands samfällighets- och intresseförening Lördag 2019-07-20 klockan 10.00 i Fiskerilokalen.

Dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän

5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande

6. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse, samt hållande av en tyst minut för avlidna föreningsmedlemmar

7. Ekonomisk berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna

11. Styrelsens förslag till utdebitering av årsavgift oförändrat 1500 kr. Förseningsavgift är 300 kr, därefter inkasso. Hos Curt Edenvik finns tillgängligt från 6/7: debiteringslängden, revisionsberättelse och in- och utgiftsstat. Hos Per Sjödin från 6/7: valberedningens förslag, skickas även via mail till medlemmarna.

12. Fastställande av intresseföreningsavgift. Styrelsens förslag oförändrat 100 kr

13. Inga nya motioner inkomna.

14. Information från styrelsen: Omfattning av naturvårdsavtalet, vad som ligger på oss själva att hålla efter (hög växtlighet, lupiner, vresrosor, städning efter flisning mm), skötselområden (zonindelning finns på hemsidan). Avverkningsplan allmän platsmark.

15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.5 ordinarie och 2 suppleanter. ilva Vallström, Curt Edenvik och Sven Lusensky är valda till 2020, omval till övriga poster: 2 ordinarie för 2 år och 2 suppleanter för ett år.

16. Val av två revisorer och en suppleant för 1 år.

17. Val av två ledamöter i valberedning för 1 år.

18. Beslut ang protokolljustering och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet för medlemmarna

18. Övriga frågor

19. Stämman avslutas.

Välkomna !

StyrelsenÅrsavgifter betalas via bankgirokonto angivet i mejlutskick eller via inbetalningskort som skickas ut brevledes i höst.

Tag med 500 kr om du önskar vintertillsyn. Betala till Gunilla Lindgren.