2014 11 17

Reviderad 2020-05-26

Bua strands Samfällighets- och intresseförening

Samfälligheten har 2019 tecknat avtal med Naturvårdsverket via Länsstyrelsen om skötsel av de strandängar som ingått i EU projektet. För övriga områden med allmän platsmark kvarstår vårt ansvar för att hålla landskapet öppet även under kommande år. En del insatser för grovröjning kommer föreningen att köpa in men det kontinuerliga underhållet ligger på oss fastighetsägare. För att underlätta för var och en att bidra har vi tagit fram en liten lathund med exempel på vad var och en kan bidra med. Bua strand är ett stort område så var har valt att dela in området i sex zoner där varje fastighet kopplas till en zon. I förteckningningen nedan ser du vilken zon din fastighet tillhör. Vissa fastigheter i förteckningen hör inte till samfälligheten men fastighetsägarna är medlemmar i intresseföreningen och naturligtvis lika välkomna att bidra som alla andra medlemmar.

Lathund för att bidra med egna insatser

Alla fastighetsägare har inte möjlighet att medverka då föreningen ordnar gemensamma insatser, t ex rensningen vid påsk. För att även dessa fastighetsägare ska kunna bidra har vi satt ihop en liten lathund med exempel på vad var och en kan gör vid fritt vald tidpunkt.

Varje år röjs sly som medlemmarna kan lägga på platser som markerats för rishögar. Riset tuggas av en flismaskin som brukar komma några veckor efter påsk varje år. Maskinen skadas av jord, metall, byggrester mm. Lägg därför inte jordigt avfall, rötter, stubbar, trädgårdsavfall eller på högarna!. När ”flismaskinen” tuggat riset i högarna återstår en del som måste tas om hand manuellt. För att slippa kostnader för att snygga till risplatserna så ber vi alla som har möjlighet att hjälpa till med att samla ihop resterande ris på den plats som ligger i närheten av ditt hus. Det räcker med att kratta ihop det ris som ligger kvar så ser styrelsen till att det fraktas bort.


Vresrosor finns i mängd och sprider sig snabbt. Bäst är att rycka skotten under våren men det går även bra att göra vid andra tidpunkter på året. Tar man skotten när de är små behövs inga verktyg förutom kanske en liten planteringsspade och skyddshandskar.

Sly växer snabbt och kan rensas året runt även om våren är bäst. Kapas med sekatör eller såg alternativt grävs upp med planteringsspade.

Tallskott som växer upp på strandängarna ska tas bort vilket går relativt lätt med en spade eller annat lämpligt verktyg.

Längs stenmurarna ligger flera nedrasade stenar. Många är för stora för att förflytta manuellt men det finns got om sten som kan läggas tillbaka på murarna utan särskilda redskap.

Zonindelning för egna insatser

För att vi ska klara det fortlöpande underhållet och bevara det öppna landskapet även kommande år krävs fortsatta insatser från fastighetsägarna. För att öka motivationen har vi gjort ett förslag till zonindelning där fastighetsägarna inom respektive område ansvarar för att hålla allmän mark öppen från sly mm. Avgränsningarna mellan de olika zonerna är inte ”huggen i sten” utan vi tar gärna emot förslag till ändringar.

Zonerna omfattar allmän mark inom hela strandområdet, således även de områden som inte omfattas av EU projektet.

Zonindelning

Zon 1 Området väster om en linje dragen från korsningen Bockastuevägen/Hovgårds strandväg rakt upp till Kvarndammsvägen

Zon 2 Området öster om en linje dragen från korsningen Bockastuevägen/Hovgårds strandväg rakt upp till Kvarndammsvägen fram till Lupinstigen/Midsommarängen/Pumpstigen

Zon 3 Området mellan Lupinstigen/midsommarängen /Pumpstigen och Berghemsvägen/Pustastigen

Zon 4 Området mellan Berghemsvägen/Pustastigen och Fiskelia

Zon 5 Området SV om Fiskelia fram till korsningen Hovgårds Strandväg/Tollviksvägen och stigen i ostlig riktning från korsningen

Zon 6 Området från korsningen Kustroddarevägen /Hovgårds Strandväg fram till korsningen Hovgårds Strandväg/Tollviksvägen

Zonindelning framgår även av zonkartan