Välkommen till Bua strand


Som nyinflyttad kommer Du att ingå i Bua strands samfällighetsförening. Vi sköter vägnätet och allmän platsmark.

Vid årsmötet i juli varje år presenteras verksamhetsberättelsen och styrelse väljs. Medlemmarna har möjlighet att lämna motioner, dessa ska vara inlämnade till styrelsen senast 31/5.

Med hjälp av EU-medel och eget arbete har stranden de senaste åren rensats från sly och oönskad växtlighet. Länsstyrelsen har bedömt miljön vara så värdefull att de har erbjudit ett naturvårdsavtal där de står för skötseln under 25 år. Då ingår bekämpning av vresrosor och lövsly, återkommande bränning av ängar och gammal förvuxen ljung mm. Eftersom avtalet inte omfattar hela strandområdet hoppas vi att Du vill ta aktiv del i skötseln av vårt unika område tillsammans med oss övriga husägare. Vi har gjort en indelning i skötselområden, se hemsidan.

Varje år finns möjlighet att lägga grenar och ris från egna tomten i markerade högar. De finns på plats 1/8 till 1/4. Då ombesörjer samfälligheten flisning och borttransport.

Vårt område är unikt med låga hus i diskreta färger, de flesta har strålande havsutsikt. Utebelysning bör inte störa grannar, växtlighet på egna tomten bör inte påverka grannarnas utsikt, tänk på att röja bakom huset. I enlighet med Carl Johan Nilssons intentioner om områdets öppna karaktär är staket inte önskvärda.

På påskafton sätter vi ut marschaller längs strandlinjen åtföljt av gemensam strandstädning på påskdagens förmiddag. Vi avslutar med grillad korv och dricka.

Vi har gemensamt midsommarfirande på ängen vid Pumpstigen med smyckning och resning av majstång, sedan dans runt stången, tävlingar för barnen mm.

Du kan hålla dig informerad om pågående och planerade aktiviteter via hemsidan: www.buastrand.com. Där finns historik, tex var gatunamnen kommer ifrån, årsmötes- och styrelseprotokoll mm.

From 2017 är inträdesavgiften för tillkommande fastigheter 1000:- för tomt och 10.000:- för bebyggd tomt. När bygglov beviljas för en tomt i föreningen utgår en inträdesavgift för byggnaden på 9 000:-. Årsavgift 1500:- för bebyggd tomt, 150:- för obebyggd.


Styrelsen

styrelsen@buastrand.com